Wyrok SA w Szczecinie z dnia 29.09.2022 r. (sygn. akt I ACa 255/22) pozwany: mBank S.A. PRAWOMOCNY


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 29.09.2022 roku, sygnatura akt I ACa 255/22, pozwany: mBank S.A. SSA Artur Kowalewski, oddalił apelację banku, a tym samym podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 10.01.2022 roku (sygn. akt I C 2076/21) w zakresie zgodnym z żądaniem pozwu zasadzając na rzecz naszych mocodawców całość roszczenia wraz z odsetkami i kosztami postępowania.