Wyrok SA w Katowicach z dnia 10.06.2022 r. (sygn. akt I ACa 945/21) pozwany: PKO BP S.A.


PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10.06.2022 roku, sygnatura akt I ACa 945/21, pozwany: PKO BP S.A. SSA Aleksandra Korusiewicz, oddaliła apelację banku, a tym samym podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 27.05.2021 roku (sygn. akt I C 469/20) w zakresie zgodnym z żądaniem pozwu zasadzając na rzecz naszego mocodawcy całość roszczenia wraz z odsetkami i kosztami postępowania.