KOMUNIKAT w sprawie restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. – 30.09.2022 r.


Szanowni Państwo,

w dniu 30 września 2022r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął w stosunku do Getin Noble Bank S.A. przymusową restrukturyzację. Na jej skutek, większość aktywów i pasywów banku zostanie przeniesiona do Banku BFG S.A., który ma zostać następnie przemianowany na VeloBank.

Kredyty hipoteczne denominowane lub indeksowane do walut obcych, w tym CHF, zostały natomiast wyłączone z przeniesienia i pozostają w Getin Noble Bank S.A. Z chwilą rozpoczęcia przymusowej restrukturyzacji m.in. wygasły pełnomocnictwa udzielone przez bank.

Jaki wpływ na toczące się postępowania będzie miała restrukturyzacja banku?

Przede wszystkim, należy oczekiwać, że postępowania w sprawach już wszczętych – niezależnie od etapu na jakim obecnie się znajdują, zostaną zawieszone, ponieważ w miejsce Getin Noble Bank S.A. jako strony pozwanej będzie musiał wstąpić inny podmiot. 

Sprawy nie zostaną umorzone, będą toczyły się dalej, jednak sądy będą podejmowały wyłącznie czynności niecierpiące zwłoki. Z uwagi na rozpoczętą restrukturyzację postępowania sądowe potrwają na pewno dłużej niż dotychczas przewidywano.

Jakie w tej sytuacji rozwiązania proponuje Kancelaria?

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank S.A. niewątpliwie znacznie utrudni Kredytobiorcy odzyskanie środków dochodzonych w procesie, a więc wszystkich rat, które zostały uiszczone przez Klienta ponad kwotę otrzymaną z banku. Prowadzenie nadal procesu nie zostało pozbawione sensu – nadal wygranie sprawy sądowej pozwoli ustalić nieważność umowy kredytowej i w konsekwencji spowoduje anulowanie dalszego zadłużenia. Ryzyko nieodzyskania przez Kredytobiorcę nadpłaty, nawet po prawomocnym zakończeniu postępowania, stało się jednak bardziej realne.

Klientom, którzy spłacili już kapitał kredytu (tzn. wpłacili do banku więcej środków, niż bank wypłacił im z tytułu umowy kredytu) Kancelaria oferuje złożenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie obowiązku spłaty dalszych rat kredytu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Zasadność dochodzenia takiego zabezpieczenia upatrujemy również w przypadku Klientów, u których wnioski takie były już składane, ale zostały oddalone.

Zaczęły pojawiać się też całkiem uzasadnione pytania Klientów, czy w sytuacji, gdy nadpłacono już kredyt, a odzyskanie od banku nadpłaconych środków może okazać się niemożliwe, mogą zaprzestać spłacania dalszych rat kredytu, nie czekając na decyzję sądu w tym przedmiocie.

W ocenie Kancelarii, jest to rozwiązanie uzasadnione sytuacją finansową banku, jednak decyzja w tym przedmiocie powinna zostać podjęta indywidualne przez każdego z Klientów, po rozważeniu wszelkich okoliczności.

Klienci Getin Noble Bank S.A. powinni mieć świadomość, że istnieje realne niebezpieczeństwo, że podmiot działający w imieniu banku będzie wzywał Kredytobiorców do zapłaty rat zgodnie z harmonogramem, a ostatecznie – może nawet wypowiedzieć umowę kredytu i wezwać do spłaty zadłużenia. Bank będzie mógł również wnieść pozew przeciwko Klientowi o zapłatę wyżej wskazanego zadłużenia. Ostatecznie, niespłacanie kolejnych rat stanowić będzie też podstawę do umieszczenia informacji o zadłużeniu w BIK – Biurze Informacji Kredytowej i wpłynąć negatywnie na zdolność kredytową Klienta.

Mimo wyżej wymienionych ryzyk, rekomendujemy, aby Klienci, u których suma spłat przekracza kwotę kapitału, zaprzestali dalszych spłat rat kredytu. 

Ponadto, informujemy że przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na ww. decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Termin na wniesienie skargi upływa w dniu 7 października 2022 r.

Informujemy, że Klienci Kancelarii posiadający kredyt w Getin Noble Bank S.A. otrzymają indywidualną wiadomość e-mail z kontaktem, pod którym odpowiemy na wszelkie Państwa pytania.