ABC Frankowicza #44

Czy droga sądowa jest konieczna by unieważnić umowę kredytu w CHF? - 17.10.2022 r.

Tak. Na chwilę obecną jedynym rozwiązaniem, aby unieważnić zawartą umowę kredytu we frankach jest skierowanie sprawy do sądu. Niemniej jednak coraz częściej można unieważnić umowę kredytu bez konieczności stawiania się osobiście w sądzie, chociaż nie jest to praktykowane we wszystkich sprawach. 

Na mocy przepisów tzw. ustawy covidowej z marca 2020 r. sądy otrzymały uprawnienia, które spowodowały w większości przypadków usprawnienie pracy sądów poprzez umożliwienie przeprowadzania rozpraw zdalnych oraz wydawania wyroków na posiedzeniach niejawnych. Jeżeli zebrany w sprawie materiał dowodowy w postaci dokumentów (np. umowy kredytu, regulaminów) jest wystarczający do wydania wyroku, wówczas sąd rezygnuje z wyznaczania rozprawy. Ogranicza on tym samym postępowanie dowodowe do minimum, rezygnując z przesłuchania świadków (najczęściej powoływanych przez pełnomocnika banku, którzy bardzo często nie mieli w ogóle styczności z kredytobiorcą), czy też przeprowadzania dowodu z opinii biegłego z zakresu rachunkowości. Natomiast w przypadku jeśli w sprawie powstały jakieś zagadnienia wymagające wyjaśnienia przez kredytobiorców, sąd wzywa najczęściej pełnomocników stron do sporządzenia listy pytań do powodów, a ci swoje wyjaśnienia przesyłają na piśmiebezpośrednio do sądu.  Ewentualnie sąd wyznacza rozprawę, zazwyczaj w trybie wideokonferencji. Wówczas powód za pomocą łącza internetowego łączy się z sądem z dowolnego miejsca. Tym sposobem postępowanie sądowe trwa zwykle krócej, a dodatkowo nie naraża kredytobiorców na dodatkowy stres związany z przesłuchaniem bezpośrednio w siedzibie sądu.

Jedyną niedogodnością rozstrzygnięcia sprawy na posiedzeniu niejawnym jest to, że o wydaniu i treści wyroku strony są informowane listownie. Nie ma możliwości zjawienia się w sądzie i odsłuchania treści wyroku wraz z ustnymi motywami rozstrzygnięcia w trakcie trwania rozprawy. Niemniej jednak nie wpływa to na dalsze procedowanie, ponieważ termin do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadniania wyroku i możliwość późniejszego złożenia apelacji biegnie od dnia doręczenia stronie wyroku, a nie od dnia jego wydania.

Unieważnienie umowy jest aktualnie najkorzystniejszym rozwiązaniem problemu kredytu frankowego. Jakie skutki wywołuje stwierdzenie przez sąd nieważności umowy kredytowej?

Po pierwsze, umowa kredytowa jest traktowana tak, jakby nigdy nie została zawarta przez strony.

Po drugie, dochodzi do wzajemnych rozliczeń przez strony. Bank jest zobowiązany przez sąd do oddania kredytobiorcy wszystkich wpłaconych przez niego środków związanych kredytem (np. rat, prowizji, ubezpieczeń), natomiast kredytobiorca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz banku kwoty wypłaconego kredytu.

Po trzecie, w przypadku unieważnienia umowy kredytu kredytobiorca nadal pozostaje właścicielem nieruchomości i to bez obciążeń w postaci hipoteki. Wpis o hipotece w księdze wieczystej jest wykreślany. Ponadto, kredytobiorca nie musi spłacać dalej kredytu.