ABC Frankowicza #43

Nie będzie skarg kasacyjnych od wyroków unieważniających umowy frankowe! - 26.09.2022 r.

Postępowanie sądowe charakteryzuje się tzw. dwuinstancyjnością. Od wyroku pierwszej instancji przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. W przypadku spraw frankowych przeważnie sądem pierwszej instancji jest sąd okręgowy, zaś drugiej instancji sąd apelacyjny. Od pewnego czasu możemy jednak zauważyć, że banki przegrywając w drugiej instancji szukają ratunku poprzez złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Banki jednak zapominają, że skarga kasacyjna jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia – samo niezadowolenie z wyroku nie może być przyczyną ponownego zbadania i rozstrzygnięcia sprawy tym razem przez Sąd Najwyższy. Skarga kasacyjna może zostać złożona tylko w wyjątkowych sytuacjach i jak orzekł Sąd Najwyższy nie są nimi skargi odwołujące się do „wyroków ustalających nieważność umowy kredytu z uwagi na istnienie w niej klauzul umożliwiających stosowanie do przeliczeń kursu kupna i sprzedaży franka szwajcarskiego w oparciu o tabele kursowe banku”. Mówiąc w skrócie Sąd Najwyższy nie będzie rozpoznawał skarg dotyczących umów pozwalającym bankom na dowolne ustalenie wysokości raty kredytobiorcy i jego salda zadłużenia.

Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim skróci czas oczekiwania na rozstrzygnięcie sprawy skierowanej do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy bowiem przed merytorycznym rozpatrzeniem sprawy bada, czy skarga mogła być w ogóle złożona. Jeśli tak, to przyjmuje skargę, a następnie ją rozpoznaje. W przeciwnym wypadku Sąd Najwyższy wydaje postanowienie o odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej i tym samym kończy postępowanie. Skargi kasacyjne banków będą zatem odrzucane na pierwszym etapie kontroli, czyli w ciągu około kilku miesięcy od dnia złożenia skargi przez bank, nie zaś w ciągu kilku lat jak ma to miejsce w przypadku przyjęcia sprawy do rozpoznania. Każda odmowa przyjęcia skargi do rozpoznania wiąże się również z koniecznością poniesienia przez bank kosztów postępowania. Jest to dodatkowy argument przemawiający na rzecz rezygnacji z kontynuowania sporu. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 8 lipca 2022 r., I CSK 2912/22 po raz kolejny podkreśliło przewagę frankowiczów w walce z bankami.