ABC Frankowicza #39

Unieważnienie kredytu i co dalej? - 04.08.2022 r.

Pozew złożono w sądzie, przeprowadzono dowody, sąd wydaje wyrok ustalający nieważność umowy i co dalej? Rozwiązanie polegające na unieważnieniu kredytu frankowego dotyczy zarówno kredytów indeksowanych, jak i denominowanych. Wyrok taki powoduje, że umowa kredytu traci moc prawną i traktuje się ją jakby nigdy nie została zawarta. Stwierdzenie nieważności kredytu frankowego jest co do zasady korzystnym rozwiązaniem, bowiem powoduje tzw. ,,pozbycie się” kredytu w całości. Główne korzyści to: uwolnienie się od spłacania wadliwie prawnego kredytu, możliwość kredytobiorcy do żądania zwrotu wszystkich zapłaconych rat kapitałowo-odsetkowych i innych poniesionych kosztów okołokredytowych. Dodatkowo, z prawomocnym wyrokiem sądowym kredytobiorca może złożyć wniosek o wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych. Ponadto musi dojść do wzajemnych rozliczeń między stronami. Na podstawie umowy kredytu bank wypłacił wskazaną w umowie kwotę, a kredytobiorca spłacał raty kapitałowo-odsetkowe, w związku z tym strony zobowiązane są zwrócić sobie to co otrzymały. Bank zwraca kredytobiorcy sumę wszystkich spełnionych świadczeń, tj. zapłaconych rat kapitałowo-odsetkowych (w PLN i CHF, jeśli kredytobiorca spłacał kredyt bezpośrednio w walucie CHF), a kredytobiorca zwraca bankowi kwotę udzielonego kredytu (w PLN).

Przykład:

Jan Kowalski zaciągnął kredyt w przeliczeniu z CHF na PLN na kwotę 300 000 zł. Po 15 latach spłacił łącznie 350 000 zł. Sąd wyrokiem unieważnił umowę kredytu. Jakie są skutki unieważnienia umowy?

–  Bank zwraca Janowi Kowalskiemu 350 000 zł,

– Jan Kowalski zwraca bankowi 300 000 zł.

Podejmując decyzję o złożeniu pozwu do sądu przeciwko bankowi warto skonsultować wszystkie możliwe rozwiązania z prawnikiem doświadczonym w prowadzeniu sporów bankowych. Nie należy zapominać, że pomimo podobieństw, każda sprawa jest inna i dla każdego klienta inne rozwiązanie będzie odpowiednie. Zapraszamy do kontaktu pod numerem 608 649 107 lub na adres email: kancelaria@kppp.pl, w celu przygotowania analizy umowy i szacunkowych korzyści w przypadku wygranej.