ABC Frankowicza #34

Do jakiego sądu mogę skierować sprawę frankową - 22.06.2022 r.

Ze względu na liczne pytania naszych Klientów o właściwość sądu, do którego skierować można pozew przeciwko bankowi w sprawie frankowej, wskazujemy jakie sądy pozostają właściwe w tego typu sprawach.

Pierwsza możliwość przewiduje prawo do wniesienia pozwu według właściwości miejscowej ogólnej. Według niej można skierować pozew do sądu właściwego dla siedziby banku. Z tego względu znaczna część spraw kierowana jest do Sądu Okręgowego w Warszawie z uwagi na siedzibę większości banków, która znajduje się w Warszawie.

Co istotne, frankowicz może również skorzystać z właściwości przemiennej, według której pozew skierować można również do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę powoda. Umożliwia to wprowadzony nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego art. 372, zgodnie z którym „Powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi, innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do wykonywania czynności bankowych lub ich następcom prawnym można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda”.

Możliwość skierowania pozwu do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania powoda powoduje, że nie jest konieczny dojazd do sądu odległego od miejsca zamieszkania oraz ponoszenia związanego z tym kosztu. 

Większość spraw jest jednak kierowanych do Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydziału Cywilnego, bowiem wydział ten dedykowany jest do rozpoznawania spraw frankowych. Miesięcznie wpływa do niego ok. 3500 spraw. 

Istotne pozostaje także ustalenie czy sprawa zostanie skierowana do sądu rejonowego czy okręgowego. Do sądu okręgowego kierowane są pozwy, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 75.000 zł, wobec czego – ze względu na znaczne kwoty roszczeń – w większości spraw właściwym pozostaje sąd okręgowy.

Dla frankowiczów, którzy planują wystąpić do sądu z roszczeniem przeciwko bankowi ważny pozostaje fakt, że w maju swoją siedzibę zmienił bank Raiffeisen, wobec czego właściwym do rozpoznawania spraw frankowych będzie Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie I Wydział Cywilny, a nie jak dotąd Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny.