ABC Frankowicza #29

Jakie są koszty prowadzenia sprawy frankowej? - 10.05.2022 r.

Z uwagi na liczne, kierowane przez Państwa zapytania, wyjaśniamy dziś jak przedstawiają się koszty sądowe w sprawach frankowych. To głównie one determinują Państwa decyzję o wniesieniu pozwu w sprawie frankowej.

Podstawową opłatą, z jaką powinien liczyć się kredytobiorca chcący skierować pozew przeciwko bankowi jest opłata sądowa w wysokości 1.000 zł. Opłata ta jest stała, związana z wniesieniem pozwu w sprawie dotyczącej czynności bankowych, wytoczonej przez konsumenta, w której wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 20.000 zł.

Ponadto, na etapie kierowania sprawy do sądu należy uiścić kwotę 17,00 zł tytułem opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa. 

W toku postępowania sądowego może pojawić się konieczność poniesienia dodatkowego wydatku w wysokości 1.000 zł, będącego zaliczką na wynagrodzenie biegłego sądowego. Powołanie biegłego w sprawie frankowej jest jednak okolicznością dość rzadką, a gdy już to następuje – ma na celu zlecenie mu wyliczenia tzw. „odfrankowienia”. Sądy nie decydują się często na powoływanie biegłych sądowych w sprawach frankowych. Sędziowie mają co prawda pewną dowolność w zakresie określania zaliczki na wynagrodzenie biegłego sądowego, jednakże zazwyczaj kwota ta plasuje się na poziomie właśnie 1.000 zł. Jak wspomniano wcześniej jest to zaliczka, czyli część ostatecznego wynagrodzenia. Co istotne, kosztem finalnego wynagrodzenia biegłego obciążana jest strona przegrywająca proces sądowy.

Inną – incydentalną opłatą – jaka może, ale nie musi pojawić się w toku postępowania jest opłata sądowa od ewentualnego zażalenia, w wysokości 100 zł. 

Elementem kosztów procesu są również koszty zastępstwa procesowego, stanowiące wynagrodzenie profesjonalnych pełnomocników – adwokatów i radców prawnych. Sąd zasądza je od strony przegrywającej spór na rzecz wygrywającej. Wysokość kosztów uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem koszty te wynoszą odpowiednio 5400 zł w sprawach, w których „wartość przedmiotu sporu” nie przekracza kwoty 200 tys. zł. Jeżeli jednak wartość przedmiotu sporu przekroczy tę kwotę, ale nie będzie ona wyższa niż 2 mln zł, to sąd zasądza koszty zastępstwa w wysokości 10800 zł.

W przypadku uwzględnienia powództwa zasądzane zostają na rzecz powoda: należność główna, zwrot kosztów postępowania, tj. opłaty sądowej, skarbowej oraz innych opłat (m. in. zaliczki na wynagrodzenie biegłego), w tym zwrot kosztów zastępstwa procesowego. 

Gdy konieczne jest wniesienie apelacji – w przypadku oddalenia powództwa w sądzie I instancji – konieczne jest poniesienie przez frankowicza opłaty od apelacji w wysokości 1.000 zł. 

Warto pamiętać, że w przypadku wygranej sprawy sąd zasądza od banku na rzecz kredytobiorcy zwrot kosztów sądowych, oznacza to, że w przypadku wygrania sporu z bankiem wymienione wyżej wydatki zostaną niejako zwrócone stronie, która je poniosła.