Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczoną przez kancelarią pomoc prawną ustalane jest w oparciu o wycenę indywidulaną odniesioną do stopnia zawiłości sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy kancelarii. W tej kwestii szczególną uwagę przywiązujemy do transparentności i uczciwości.

Wycena sprawy zawsze jest bezpłatna.

 

Dopasowując się do potrzeb klientów, proponujemy system rozliczenia godzinowego, ryczałtowego i wynagrodzenia success fee (dodatkowa premia od wyniku).

System ryczałtowy
Ryczałtowa forma rozliczeń obejmuje dostosowane do oczekiwań klientów stałe wynagrodzenie za zlecone zadanie. System ten dotyczy przede wszystkim stałej obsługi prawnej firm, ale także osób fizycznych i przewiduje ściśle określną kwotę wynagrodzenia za ustaloną liczbę godzin pracy kancelarii w danym miesiącu. Liczba godzin dostosowywana jest każdorazowo do potrzeb klienta.

System godzinowy
W ramach systemu godzinowego wynagrodzenie obliczane jest w oparciu o stawkę godzinową i stanowi iloczyn godzin poświęconych na zlecone zadanie i uprzednio ustalonej stawki godzinowej.

System success fee
Proponowana w ramach tego systemu forma rozliczenia obejmuje ustaloną z klientem kwotę wynagrodzenia ryczałtowego oraz dodatkowe honorarium za pomyślny wynik sprawy.

 

Najczęściej stosowany przez nas system rozliczeń w sporach z zakresu szeroko rozumianej windykacji należności, to system succes fee – obejmujący podstawową stawkę ryczałtową oraz dodatkowe wynagrodzenie otrzymywane wyłącznie w przypadku uzyskania pozytywnego zakończenia sprawy.

 

Orientacyjne wynagrodzenie kancelarii za podjęcie jednorazowych czynności przedstawia się następująco:

 • Konsultacja prawna (udzielenie podstawowej informacji prawnej bez analizy dokumentacji i przepisów) –  od 50 do 120 zł
 • Porada prawna (udzielenie informacji prawnej z analizą dokumentacji i przepisów) –  od 120 zł do 200 zł
 • Sporządzenie pisma prawnego na papierze firmowym (wezwania do zapłaty, monity) – od 100 do 250 zł
 • Sporządzenie opinii prawnej – od 150 do 500 zł
 • Przygotowanie projektu umowy – od 150 zł do 700 zł
 • Sporządzenie pozwu lub pisma procesowego w sprawie cywilnej rozpatrywanej przed sądem I instancji – od 100 – 500 zł
 • Sporządzenie środka odwoławczego w sprawie cywilnej – od 200 do 1 000 zł
 • Sporządzenie pism w toku postępowania egzekucyjnego – od 100 do 600 zł
 • Sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – od 300 zł do 1000 zł

Stawki za reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych w sprawach o zapłatę uzależnione są od stanu postępowania, zawiłości sprawy oraz rodzaju podmiotu, który występuje z żądaniem albo przeciwko któremu żądanie ma zostać skierowane. Na tej podstawie wskazać można orientacyjny zakres stawek:

 • Sprawy z udziałem banków – od 400 do 2000 zł
 • Sprawy z udziałem funduszy sekurytyzacyjnych i firm windykacyjnych – od 200 do 1 500 zł
 • Sprawy z udziałem firm pożyczkowych („chwilówki”) – od 150 do 500 zł
 • Sprawy o zapłatę z zabezpieczeniem hipotecznym – od 1000 zł do 5000 zł
 • Reprezentowanie dłużnika w postępowaniu upadłościowym – miesięczne wynagrodzenie w przedziale od 300 do 700 zł przez czas trwania postępowania

Wynagrodzenie kancelarii ustalane jest z uwzględnieniem stawek określonych Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Wysokość wynagrodzenia z tytułu świadczonej pomocy prawnej podlega każdorazowemu indywidualnemu ustaleniu z klientem.

Kancelaria świadczy także profesjonalną pomoc prawną wykonywaną dobrowolnie
i bezpłatnie na rzecz osób znajdujących się w ciężkiej sytuacji życiowej i finansowej. Szczegóły znajdują się w zakładce Pro bono.