Depositphotos_7233032_original.jpg

Windykacja należności

W ramach prowadzonej przez nas działalności windykacyjnej zapewniamy kompleksową obsługę w zakresie egzekwowania wierzytelności o charakterze indywidualnym, jak i masowym.

Prowadzone przez nas działania windykacyjne mają na celu odzyskanie należnych środków finansowych w maksymalnie krótkim czasie i przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi w zależności od stanu sprawy.

 

ETAPY:

Windykację należności prowadzimy w każdym stadium sprawy i dzielimy ją na cztery podstawowe etapy:

I. Etap polubowny – podjęcie czynności pozasądowych mających na celu uzyskanie od dłużnika należnych środków pieniężnych w wyniku dobrowolnej spłaty istniejącego zadłużenia (wezwanie dłużnika do zapłaty, negocjacje)

II. Etap sądowy – podjęcie czynności sądowych sprowadzających się do wytoczenia przeciwko dłużnikowi powództwa o zapłatę lub zawezwania do podjęcia próby ugodowej przed sądem (pozew lub wniosek o zawezwanie do próby ugodowej)

III. Etap przedegzekucyjny – podjęcie czynności o charakterze polubownym mających na celu odzyskanie od dłużnika należnych środków pieniężnych w wyniku dobrowolnej spłaty zadłużenia stwierdzonego prawomocnym tytułem wykonawczym (wyrokiem lub nakazem zapłaty), przed skierowaniem sprawy do komornika sądowego (wezwanie dłużnika do zapłaty, negocjacje)

IV. Etap egzekucyjny – podjęcie czynności egzekucyjnych mających na celu odzyskanie należnych środków pieniężnych w drodze przymusu państwowego, sprowadzających się do złożenia wniosku o wszczęcie egzekucji z majątku dłużnika na podstawie wydanego przez sąd prawomocnego tytułu wykonawczego (wniosek o wszczęcie egzekucji)