ABC Frankowicza #34 Do jakiego sądu mogę skierować sprawę frankową - 22.06.2022 r.

Ze względu na liczne pytania naszych Klientów o właściwość sądu, do którego skierować można pozew przeciwko bankowi w sprawie frankowej, wskazujemy jakie sądy pozostają właściwe w tego typu sprawach.

Pierwsza możliwość przewiduje prawo do wniesienia pozwu według właściwości miejscowej ogólnej. Według niej można skierować pozew do sądu właściwego dla siedziby banku. Z tego względu znaczna część spraw kierowana jest do Sądu Okręgowego w Warszawie z uwagi na siedzibę większości banków, która znajduje się w Warszawie.

Co istotne, frankowicz może również skorzystać z właściwości przemiennej, według której pozew skierować można również do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę powoda. Umożliwia to wprowadzony nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego art. 372, zgodnie z którym „Powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi, innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do wykonywania czynności bankowych lub ich następcom prawnym można wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda”.

Możliwość skierowania pozwu do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania powoda powoduje, że nie jest konieczny dojazd do sądu odległego od miejsca zamieszkania oraz ponoszenia związanego z tym kosztu.

Większość spraw jest jednak kierowanych do Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydziału Cywilnego, bowiem wydział ten dedykowany jest do rozpoznawania spraw frankowych. Miesięcznie wpływa do niego ok. 3500 spraw.

Istotne pozostaje także ustalenie czy sprawa zostanie skierowana do sądu rejonowego czy okręgowego. Do sądu okręgowego kierowane są pozwy, w których wartość przedmiotu sporu przekracza 75.000 zł, wobec czego – ze względu na znaczne kwoty roszczeń – w większości spraw właściwym pozostaje sąd okręgowy.

Dla frankowiczów, którzy planują wystąpić do sądu z roszczeniem przeciwko bankowi ważny pozostaje fakt, że w maju swoją siedzibę zmienił bank Raiffeisen, wobec czego właściwym do rozpoznawania spraw frankowych będzie Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie I Wydział Cywilny, a nie jak dotąd Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny.

ABC Frankowicza #33 Kluczowe uchwały Sądu Najwyższego na korzyść frankowiczów - 10.06.2022 r.

Rok 2022 dotychczas przyniósł nam dwie bardzo istotne uchwały Sądu Najwyższego, które bezsprzecznie opowiadają się za korzystnym dla frankowiczów rozstrzyganiem sporów.

Pierwsze orzeczenie Sądu Najwyższego zapadło w dniu 3 lutego 2022 r. (sygn. akt: II CSKP 975/22). Sąd Najwyższy uznał za nieważną umowę kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego z uwagi na użycie w niej niedozwolonych klauzul umownych. Jednocześnie Sąd Najwyższy podkreślił, że nie jest możliwe uzupełnienie umowy poprzez odesłanie do kursów NBP. Dalsze obowiązywanie umowy może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy konsument udzieli na to zgody. A z uwagi na nieuczciwość mechanizmu indeksacji umowa musi być uznana za nieważną. W tym miejscu warto napomknąć o poprzednim wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2021 r., któremu nadano moc zasady prawnej, a w którym to Sąd wskazał, że niedozwolone postanowienia umowne są od początku, z mocy samego prawa, dotknięte bezskutecznością na korzyść konsumenta.

Drugie orzeczenie Sądu Najwyższego wydane zostało w dniu 28 kwietnia 2022 r. (sygn. akt: III CZP 40/22). Jest ono kluczowe dla frankowiczów. Sąd Najwyższy stwierdził bowiem, że „Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia wysokości rat kredytu, jeżeli z treści stosunku prawnego nie wynikają obiektywne i weryfikowalne kryteria oznaczenia tego kursu. Postanowienia takie, jeśli spełniają kryteria uznania ich za niedozwolone postanowienia umowne, nie są nieważne, lecz nie wiążą konsumenta w rozumieniu art. 3851 k.c.” Tym samym Sąd Najwyższy dał kolejną podstawę prawną do unieważnienia umów tzw. kredytów frankowych. Co więcej, Sąd Najwyższy umożliwił skuteczne dochodzenie swoich roszczeń również przedsiębiorcom. Dotychczas z ochrony prawnej mogły korzystać wyłącznie osoby, które zawarły umowę kredytu w celu konsumenckim. Po wydaniu ww. uchwały umowa kredytu może zostać unieważniona także w przypadku, gdy kredyt został udzielony w celu m.in. prowadzenia działalności gospodarczej. Samo bowiem istnienie w umowie klauzul abuzywnych/niedozwolonych skutkuje nieważnością takiej umowy, bez względu na to jaki podmiot podpisał umowę.      

Jakie wnioski należy wyciągnąć z powyższego? Otóż kredytobiorcy nie powinni obawiać się złożenia pozwu do sądu, nie powinni obawiać się również rozstrzygnięcia jakie w nim zapadnie. Linia orzecznicza w Polsce jest już ukształtowana i korzystna dla frankowiczów. Co więcej, podstawy prawne umożliwiające unieważnienie umowy kredytu są rozciągane na kolejne podmioty. Zauważalny jest zatem prokonsumencki trend w orzecznictwie. Być może w przyszłości pozwoli on na jeszcze szybsze uzyskiwanie pozytywnych wyroków. Wobec bowiem jasnego stanowiska sądów wyższej instancji banki ze względów ekonomicznych nie będą miały podstaw do odwoływania się od wyroków sądów I instancji. Tym samym kredytobiorcy będą mogli cieszyć się wygraną już po pierwszej rozprawie.      

ABC Frankowicza #32 Planowane podwyższenie stóp procentowych w Szwajcarii – kolejne zagrożenie dla Frankowiczów - 03.06.2022 r.

W ostatnim czasie pojawia się wiele informacji wskazujących na to, że w Szwajcarii wzrosną stopy procentowe. Członek zarządu Szwajcarskiego Banku Narodowego (SBN) Andrea Maechler ostrzega, że utrzymująca się wysoka inflacja będzie właśnie oznaczać zaostrzenie polityki monetarnej. To wiadomość, która będzie miała wpływ na Frankowiczów.

Eksperci wskazują na dynamikę kwietniowej inflacji w Szwajcarii, która osiągnęła 2,5 proc. rok do roku. Natomiast średni poziom inflacji w całym roku ma przekroczyć w Szwajcarii cel inflacyjny na poziomie 2 proc. Powyższe wystarcza, aby Szwajcarski Bank Narodowy podjął działania mające na celu podniesienie stóp procentowych.

Ostatni raz stopy procentowe w Szwajcarii zostały podniesione w 2007 r. Natomiast od 2015 r. koszt pieniądza w Szwajcarii wynosi minus 75 punktów bazowych. W związku z podniesieniem stóp procentowych atrakcyjność franka szwajcarskiego się zwiększy. Skala podwyżek może łącznie wynieść 75 punktów bazowych, a cykl rozpocznie się we wrześniu i może zakończyć się w marcu 2023 r.

Działania Szwajcarii w związku z rosnącą inflacją będą wpływać również na Frankowiczów. W związku z umocnieniem się szwajcarskiej waluty należy zapomnieć o niższym kursie franka w relacji do polskiej złotówki. W tym miejscu należy przypomnieć wydarzenia z 15 stycznia 2015 r., kiedy to Szwajcarski Bank Narodowy przestał bronić swojej waluty, a kurs franka wzrósł z poziomu 3,55 PLN do około 4,30 PLN, a w krytycznym momencie sięgał nawet 5,20 PLN. Powyższe spowodowało wzrost rat i salda zadłużenia w przypadku kredytów frankowych. Natomiast dzięki działaniom Szwajcarskiego Banku Narodowego polegającym na obniżeniu stóp procentowych kurs spadł poniżej 4,00 PLN, następnie utrzymując się na poziomie 4,00 PLN.

Zapowiadane podniesienie stóp procentowych w Szwajcarii oznacza, że frank będzie jeszcze droższy. Już teraz frank szwajcarski kosztuje 4,46 PLN. Przełoży się to nie tylko na wzrost raty kredytu, ale i na wzrost jego salda.

W perspektywie najbliższych kilku lat nic nie wskazuje na to, aby cokolwiek mogło zatrzymać wzrost kursu franka szwajcarskiego względem złotówki. Zapowiedzi podwyższenia stóp procentowych w Szwajcarii oraz inflacja spowodowały wzrost zainteresowania możliwością unieważnienia umowy kredytu frankowego. Na ten moment jest to najbardziej uzasadnione finansowo rozwiązanie, które pozwoli na pozbycie się kredytu, którego saldo uzależnione jest m.in. od działań Szwajcarskiego Banku Narodowego czy inflacji.

W związku z powyższym jest to sygnał dla Frankowiczów, którzy zastanawiają się czy warto iść do sądu i walczyć o swoje prawa. Zapraszamy do kontaktu pod numerem 608 649 107 lub na adres email: kancelaria@kppp.pl, w celu przygotowania analizy umowy i szacunkowych korzyści w przypadku wygranej.

ABC Frankowicza #31 Ile trwa sprawa frankowa? - 25.05.2022 r.

Przed wszczęciem postępowania w tzw. sprawach frankowych kancelaria w uzgodnieniu z klientem musi podjąć szereg decyzji, aby sprawa została rozpoznana w sposób najkorzystniejszy dla kredytobiorcy.

Czas trwania procesu frankowego można podzielić na 3 etapy.

Pierwszy z nich, to etap przygotowania sprawy do wniesienia jej do sądu. Procedurę tę wszczyna złożenie przez kredytobiorcę wniosku do banku o wydanie zaświadczenia o dokonanych spłatach rat kredytu. Dopiero po jego otrzymaniu kancelaria może przystąpić do dokonania precyzyjnego wyliczenia sum należnych klientowi. Otrzymanie zaświadczenia mimo, że wydaje się być czynnością nieskomplikowaną, czysto techniczną – trwa dość długo. Nie jest ono wydawane przez bank „od ręki” – średni czas oczekiwania na wydanie przez bank zaświadczenia to ok. 1 miesiąc, a niekiedy nawet 2 miesiące. Po uzyskaniu zaświadczenia, kancelaria przystępuje do podsumowania dokonanych przez klienta wpłat i wzywa bank do dobrowolnego ich zwrotu, wyznaczając bankowi termin 7 dni. Po upływie tego terminu, roszczenie staje się wymagalne.

Do czasu trwania sprawy frankowej należy doliczyć również czas, który kancelaria potrzebuje do przygotowania pozwu. W przypadku naszej kancelarii, to maksymalnie 8 tygodni od wymagalności roszczenia – tj. od upływu terminu, w którym bank mógł dobrowolnie zwrócić kredytobiorcy środki.

Na drugi etap sprawy frankowej składa się czas trwania postępowania przed sądem. Jego długość zależy przede wszystkim, od tego jaki sąd wybierzemy. Postępowanie przed sądem I instancji zazwyczaj trwa od 6 miesięcy do 2 lat. Najszybciej działającymi sądami w Polsce są obecnie Sąd Okręgowy w Szczecinie i Sąd Okręgowy w Katowicach. Przed tymi sądami postępowanie trwa najkrócej, niekiedy tylko kilka miesięcy. Jednym z sądów, przed którym postępowanie trwa najdłużej jest natomiast Sąd Okręgowy w Warszawie. Utworzono tam wyspecjalizowany w sprawach frankowych wydział, który zajmuje się tylko takimi sprawami. W wydziale tym zatem wykształciło się dość jednoznaczne orzecznictwo, korzystne dla kredytobiorców, stąd wiele spraw wnoszonych jest do tego sądu i tym samym należy liczyć się z długim czasem oczekiwania na zakończenie procesu.

Ostatni etap to postępowanie przed sądem II instancji, zazwyczaj wszczęte na skutek apelacji banku. Postępowanie to, mimo że najczęściej nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego, trwa około 1 roku. Dopiero po tym czasie i oddaleniu apelacji, sprawa staje się prawomocnie zakończona. Wówczas na banku spoczywa obowiązek wypłaty zasądzonych w wyroku kwot na rzecz klienta.

Postępowanie sądowe jest więc co do zasady procesem długotrwałym - z uwagi na jego złożoność, ale również między innymi przez duże obciążenie sądów. Wydłużony czas oczekiwania na zakończenie postępowania może być niejako zrekompensowany wskutek uwzględniania wniosku o zabezpieczenie roszczenia i wstrzymanie obowiązku płacenia rat kredytu aż do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Czas trwania procesu i związany z tym stan niepewności jest więc wówczas mniej dotkliwy dla kredytobiorcy, którego nadal wprawdzie wiąże z bankiem umowa, ale nie spłaca wysokich rat kredytu.

ABC Frankowicza #30 Czy na sprawę frankową wzywani są świadkowie? - 16.05.2022 r.

Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest jednoznaczna. W pierwszej kolejności należy wytłumaczyć kto może być świadkiem w sprawie frankowej.

Świadkiem co do zasady powinna być osoba, która ma wiedzę o okolicznościach podlegających udowodnieniu w procesie sądowym. Banki natomiast bardzo często wnoszą o przesłuchanie w charakterze świadka osób, które nie mają żadnej wiedzy o umowie kredytu będącej przedmiotem postępowania. Nie były obecne przy zawieraniu takiej umowy, nie miały kontaktu z powodami, nie mają informacji o przyczynach udzielenia kredytu. Tym samym często przesłuchanie takiego świadka nie ma żadnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy i Sądy pomijają wnioski banku. Coraz częstszą praktyką Sądów jest również przesłuchanie świadków na piśmie. Strony wówczas wysyłają listę pytań do świadka a jego obecność na rozprawie nie jest już wymagana. Wśród tych świadków można wskazać tzw. świadków etatowych, którzy notorycznie powoływani są przez banki. Ich zeznania są praktycznie identyczne w każdej ze spraw, w której są powoływani. Wypowiadają się pozytywnie o stosowanych przez banki mechanizmach indeksacyjnych. Wskazują na brak powstania wynagrodzenia po stronie banków w związku z realizacją kredytów frankowych oraz korzyści kredytobiorców płynące z zaciągnięcia takich kredytów.

W sprawach frankowych powoływani są również świadkowie, którzy jako pracownicy banków bezpośrednio uczestniczyli w procesie uzyskiwania kredytu przez powodów i tych Sądy dopuszczają do udziału najczęściej. Ich udział w procesie jest co prawda bardziej zasadny, aczkolwiek zazwyczaj nie pamiętają oni konkretnych kredytobiorców i ich sytuacji z uwagi na upływ czasu oraz wielość udzielonych kredytów.

Z powyższego należy zatem wyciągnąć wnioski, że w praktyce Sądów nie ma jednoznacznego stanowiska, co do udziału świadków w postępowaniu, pomimo że ich przesłuchanie niewiele wnosi do ustalenia stanu faktycznego sprawy, tym samym w niewielkim stopniu przedkłada się na wynik postępowania. Niesie za sobą jednakże spory minus – wydłużenie procesu.        

Zawieszenie spłaty kredytu w CHF? To możliwe! - rozmowa z mecenasem Mateuszem Płudowskim opublikowana na łamach serwisu internetowego Business Insider/Onet - 12.05.2022 r.

Zapraszamy do zapoznania z się z wywiadem, który radca prawny Mateusz Płudowski udzielił serwisowi internetowemu Business Insider/Onet.

Podczas rozmowy w sposób obszerny omawiana jest możliwość zawieszenia spłaty kredytu na czas trwania sporu sądowego z bankiem oraz aktualna sytuacja frankowiczów.
Zapraszamy do lektury!

 

Wywiad dostępny pod poniższym linkiem:

https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/zawieszenie-splaty-kredytu-w-chf-to-mozliwe/mgzslwt

ABC Frankowicza #29 Jakie są koszty prowadzenia sprawy frankowej? - 10.05.2022 r.

Z uwagi na liczne, kierowane przez Państwa zapytania, wyjaśniamy dziś jak przedstawiają się koszty sądowe w sprawach frankowych. To głównie one determinują Państwa decyzję o wniesieniu pozwu w sprawie frankowej.

Podstawową opłatą, z jaką powinien liczyć się kredytobiorca chcący skierować pozew przeciwko bankowi jest opłata sądowa w wysokości 1.000 zł. Opłata ta jest stała, związana z wniesieniem pozwu w sprawie dotyczącej czynności bankowych, wytoczonej przez konsumenta, w której wartość przedmiotu sporu przekracza kwotę 20.000 zł.

Ponadto, na etapie kierowania sprawy do sądu należy uiścić kwotę 17,00 zł tytułem opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa.

W toku postępowania sądowego może pojawić się konieczność poniesienia dodatkowego wydatku w wysokości 1.000 zł, będącego zaliczką na wynagrodzenie biegłego sądowego. Powołanie biegłego w sprawie frankowej jest jednak okolicznością dość rzadką, a gdy już to następuje – ma na celu zlecenie mu wyliczenia tzw. „odfrankowienia”. Sądy nie decydują się często na powoływanie biegłych sądowych w sprawach frankowych. Sędziowie mają co prawda pewną dowolność w zakresie określania zaliczki na wynagrodzenie biegłego sądowego, jednakże zazwyczaj kwota ta plasuje się na poziomie właśnie 1.000 zł. Jak wspomniano wcześniej jest to zaliczka, czyli część ostatecznego wynagrodzenia. Co istotne, kosztem finalnego wynagrodzenia biegłego obciążana jest strona przegrywająca proces sądowy.

Inną – incydentalną opłatą – jaka może, ale nie musi pojawić się w toku postępowania jest opłata sądowa od ewentualnego zażalenia, w wysokości 100 zł.

Elementem kosztów procesu są również koszty zastępstwa procesowego, stanowiące wynagrodzenie profesjonalnych pełnomocników – adwokatów i radców prawnych. Sąd zasądza je od strony przegrywającej spór na rzecz wygrywającej. Wysokość kosztów uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem koszty te wynoszą odpowiednio 5400 zł w sprawach, w których „wartość przedmiotu sporu” nie przekracza kwoty 200 tys. zł. Jeżeli jednak wartość przedmiotu sporu przekroczy tę kwotę, ale nie będzie ona wyższa niż 2 mln zł, to sąd zasądza koszty zastępstwa w wysokości 10800 zł.

W przypadku uwzględnienia powództwa zasądzane zostają na rzecz powoda: należność główna, zwrot kosztów postępowania, tj. opłaty sądowej, skarbowej oraz innych opłat (m. in. zaliczki na wynagrodzenie biegłego), w tym zwrot kosztów zastępstwa procesowego.

Gdy konieczne jest wniesienie apelacji – w przypadku oddalenia powództwa w sądzie I instancji – konieczne jest poniesienie przez frankowicza opłaty od apelacji w wysokości 1.000 zł.

Warto pamiętać, że w przypadku wygranej sprawy sąd zasądza od banku na rzecz kredytobiorcy zwrot kosztów sądowych, oznacza to, że w przypadku wygrania sporu z bankiem wymienione wyżej wydatki zostaną niejako zwrócone stronie, która je poniosła.

 

ABC Frankowicza #28 Czy muszę stawić się w sądzie na rozprawie frankowej? - 02.05.2022 r.

Zlecając prowadzenie sprawy frankowej kancelarii prawnej specjalizującej się w sporach z bankami niejako przerzucamy ciężar związany z dochodzeniem swoich praw na reprezentującego nas adwokata lub radcę prawnego. Pełnomocnik w naszym imieniu będzie dążyć do wygrania sprawy. To jednak wiąże się z koniecznością wykazania za pomocą odpowiednich dowodów zasadności, ale również wysokości roszczenia. W tym celu właśnie konieczne jest przedstawienie sądowi między innymi umowy kredytowej, czy zaświadczenia z banku o dokonywanych spłatach rat.

W procesie cywilnym, do którego zalicza się również tzw. sprawy frankowe, zasadą jest, że wiodące znaczenie mają dowody z dokumentów. Są jednak sprawy, w których sama treść dokumentu jest w ocenie niektórych sądów niewystarczająca. Taka sytuacja ma miejsce właśnie w sporach frankowiczów z bankami. Do ustalenia nieważności umowy kredytowej, ewentualnie jej „odfrankowienia”, konieczne jest zdobycie przez sąd kilku informacji. W tym celu, sądy (w przeważającej większości) dopuszczają dowód z przesłuchania stron umowy kredytowej.

Dotychczas zasadą była ustność i bezpośredniość przeprowadzenia dowodu, a więc z reguły powodowie musieli stawiać się osobiście na posiedzenie Sądu. Stan pandemii i zmiany procedury cywilnej dopuściły możliwość, aby zeznania kredytobiorców odbywały się zdalnie. Klient więc, niezależnie od tego przed jakim sądem toczy się postępowanie i gdzie odbywa się rozprawa, zeznaje wówczas z dowolnego miejsca. W niektórych sądach, jak na przykład w Sądzie Okręgowym w Warszawie XXVIII Wydziale Cywilnym, sposób przesłuchania stron na odległość jest niejako regułą. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić czas i środki, które strona musiałaby pokryć w związku z dojazdem do siedziby sądu. Przesłuchanie to odbywa się w ten sposób, że sąd przesyła stronom link, a następnie za pośrednictwem Internetu dochodzi do połączenia między stroną a sądem. W razie obaw klienta, że nie będzie potrafił połączyć się z sądem, czy w przypadku gdy nie ma odpowiedniego sprzętu zawsze może zwrócić się do swojego pełnomocnika z prośbą o udzielenie pomocy lub udostępnienie łącza w kancelarii.

Sądy dopuszczają również możliwość składania przez kredytobiorców zeznań na piśmie – powód otrzymuje wówczas listę pytań, na które udziela odpowiedzi i tak sformułowany „list” adresuje do sądu.

Składania zeznań nie należy się obawiać. Niezależnie od tego w jakiej formie się odbędą – czy to pisemnie, zdalnie, czy osobiście, sąd dąży do poznania najważniejszych w sprawie faktów. Sąd, a także pełnomocnik banku może pytać kredytobiorcę czy był pouczony o ryzyku kursowym czy czytał umowę przed jej podpisaniem, czy jej treść wzbudzała jakiekolwiek wątpliwości, aby ustalić jaki był poziom świadomości klienta banku, co do zawierania umowy waloryzowanej do CHF.

Przesłuchanie powodów mimo, że ma doniosłe znaczenie dla procesu, absolutnie nie przesądza jednak o jego wyniku. Nie można nie zauważyć, że większość umów we frankach szwajcarskich było zawieranych nawet 15 lat temu. Kredytobiorca może zatem zwyczajnie nie pamiętać szczegółów związanych z zawieraniem umowy, np. tego, co przekazywał mu pracownik banku, jakie dokumenty przedstawiał do podpisu. W takich przypadkach sąd traktuje takie zeznania tylko jako dowód uzupełniający, a do ustalenia nieważności umowy pozostają być wystarczające wcześniej złożone dokumenty. Sama bowiem analiza treści większości umów nie pozostawia wątpliwości, że zawierały klauzule krzywdzące kredytobiorców, a bank formułował je bacząc jedynie na swoje interesy.

 

Jeśli masz wątpliwości, czy Twoja umowa kredytowa zawiera klauzule niedozwolone, lub pytania odnośnie przebiegu procesu, sposobu składana zeznań, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią – przeprowadzimy bezpłatną analizę umowy i odpowiemy na wszystkie pytania.

ABC Frankowicza #27 Inflacja, wysoki kurs CHF – unieważnij swoją umowę kredytową - 25.04.2022 r.

W momencie zawierania umowy kredytu byli Państwo zapewniani, że tylko takie nadzwyczajne okoliczności jak wojna, czy stan wyjątkowy, np z uwagi na pandemię mogą zdestabilizować kurs franka. Tymczasem już w 2019 roku kurs franka poszybował w górę przekraczając 4 PLN, chwilę później świat ogarnęła pandemia, a dziś za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, której skutki odczuwać będzie cała Europa jeszcze przez kilka lat.

 

Inflacja (łac. inflatio – ‘nadęcie’) – proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego.

Inflacja dotyka każdego z nas, jednak to kredytobiorcy w dwójnasób odczują te zmiany, bowiem nie tylko ceny towarów poszybowały w górę, ale również raty kredytu waloryzowanego frankiem szwajcarskim.   

Kiedy brali Państwo kredyt pseudofrankowy, kurs franka oscylował wokół 2 PLN, kiedy TSUE orzekał w sprawie Państwa Dziubak wynosił on 4,01 PLN, natomiast 7 marca 2022 r. frank szwajcarski kosztował 4,94 PLN. W ocenie wielu ekonomistów tylko kwestią czasu jest przekroczenie przez niego zatrważającej wysokości 5 PLN, co stanowi najczarniejszy scenariusz dla frankowiczów.  

Również w perspektywie najbliższych kilku lat nic nie wskazuje na to, aby cokolwiek mogło zatrzymać wzrost franka szwajcarskiego względem złotówki. Zawsze neutralna Szwajcaria będzie z oczywistych względów atrakcyjniejsza dla inwestorów niż Polska sąsiadująca z Ukrainą oraz obwodem kaliningradzkim. 

Tym samym nie dziwi nas wzrost zainteresowania możliwością unieważnienia umowy kredytu pseudofrankowego. Jest to obecnie najbardziej uzasadnione finansowo rozwiązanie, umożliwiające pozbycie się frankowego miecza Damoklesa, który z przyczyn od nas zupełnie niezależnych (wojna, galopująca inflacja), może pozbawić nas i naszych najbliższych płynności finansowej. Sądy również dostrzegają pilną, ekonomiczną potrzebę rozwiązania swoistego węzła gordyjskiego kredytów waloryzowanych, wydając postanowienia o zawieszeniu spłat rat kredytu do czasu prawomocnego zakończenia się postępowania. Tak daleko sięgające postanowienie wydaje się być optymalnym rozwiązaniem na nieoptymalny kurs franka. Nie należy również tracić z pola widzenia tego, że jest to tylko jedna z wielu korzyści, jakie daje nam pozwanie banku. 

Z oczywistych względów jako kancelaria zmierzamy do unieważnienia umowy kredytu, które jest orzekane przez lwią część sądów. Tym samym dzięki postanowieniu o wstrzymaniu płatności rat możemy poczuć natychmiastowo finansową ulgę, a w dalszej perspektywie możemy spokojnie czekać, aż kancelaria doprowadzi do pomyślnego zakończenia sprawy. 

Korzyści z takiego orzeczenia wydają się być ogromne, a patrząc na kurs franka szwajcarskiego - mogą okazać się gigantyczne. Jeszcze kilka lat temu na pytanie ‘a co jak frank będzie po 4 złote?’ pracownicy banku odpowiadali, żeby nie zaprzątać sobie tym głowy, bo  musiałaby nastąpić pandemia lub wojna w Europie. Wówczas swoją wiedzę o epidemii opieraliśmy na filmie „12 Małp” w reżyserii Terrego Gilliama, a także cieszyliśmy się z tego, że Polska będzie wraz z Ukrainą organizować Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Obecnie jesteśmy u schyłku pandemii, a także na skraju wojny, która może zagrozić nam, a także naszym najbliższym. Obecnie nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, jakie wieści przyniesie jutrzejszy dzień, a niestabilna gospodarka wprost prowadzi do destabilizacji kursów walut. Liczmy na najlepsze, ale przygotujmy się na najgorsze.   

 

ABC Frankowicza #26 Bank BPH S.A. - charakterystyka umowy - 18.04.2022 r.

Bank BPH S.A. to bank z siedzibą w Gdańsku, który obecnie zajmuje się wyłącznie obsługą kredytów hipotecznych oferowanych do 2016r, w większości tych waloryzowanych do CHF. Na bank BPH S.A. składa się były już Powszechny Bank Kredytowy, który udzielał kredytów denominowanych (następnie od 2004 r. robił to BPH S.A.) oraz GE Money S.A. udzielający kredytów indeksowanych.

Frankowicze od dłuższego czasu kwestionują w sądach zarówno umowy kredytów denominowanych banku BPH, jak i umowy kredytów indeksowanych dawnego GE Money Bank. W obu przypadkach znajdziemy szereg klauzul abuzywnych, które stanowią podstawę do unieważnienia umowy.

W GE Money Bank charakterystyczną klauzulą jest §17 umowy w którym zawarty jest opis sposobu wyliczenia kursu kupna i sprzedaży walut stosowanego do rozliczeń kredytu. Odniesieniem był średni kurs NBP powiększony lub pomniejszony o marżę banku. Paragraf ten jak i wiele innych został wpisany przez Rzecznika Finansowego na mapę klauzul abuzywnych. Klauzula ta początkowo sprawiała wiele trudności prawnikom i sędziom, którzy zastanawiali się czy istnieje możliwość usunięcia z umowy jedynie części niedozwolonego postanowienia dotyczącej marży i pozostawienia przeliczeń średniego kursu NBP. Obecnie zarówno Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jak i Sąd Najwyższy jednoznacznie wskazali, że w Polsce nie istnieje żaden przepis prawny, który uzasadniałby stosowanie kursu średniego NBP w miejsce nieważnej klauzuli abuzywnej.

W przypadku umów z BPH klauzule dotyczące przeliczania kredytu przy wypłacie po kursie CHF oraz spłacanych rat według kursu sprzedaży CHF również zostały uznane za abuzywne.

Co więcej Bank BPH S.A. został ukarany przez UOKiK za stosowanie niedozwolonych klauzul dotyczących spreadu w aneksach do umów o kredyt hipoteczny. Konstrukcja tych przepisów całkowicie uniemożliwia konsumentowi weryfikację zasad ustalania kursów walut. W praktyce oznacza to, że bank może podać dowolną wysokość raty, a kredytobiorca nie ma szans sprawdzenia czy dokonano prawidłowych obliczeń.

Niedozwolone postanowienia zawarte we wzorcach umownych banku BPH S.A. oraz dawnego GE Money Bank skutkują bezwzględną nieważnością całej umowy. Obserwujemy, że coraz częściej osoby posiadające kredyt frankowy postanawiają walczyć o swoje prawa i występują z powództwem przeciwko bankom. Jeśli wciąż pojawiają się wątpliwości czy w umowie kredytu zawarte są niedozwolone postanowienia, zapraszamy do kontaktu pod numerem 608 649 107 lub na adres email: kancelaria@kppp.pl, w celu przygotowania analizy umowy i szacunkowych korzyści w przypadku wygranej.

 

ABC Frankowicza #25 Najszybsze sądy w sprawach frankowych - 04.04.2022 r.

Sprawy frankowe toczą się obecnie niemal w całej Polsce. Jednakże z różnych przyczyn czas ich zakończenia może być różny w zależności od sądu, w którym sprawa jest prowadzona.  

Z naszego doświadczenia wynika, że w grupie najsprawniej działających sądów w Polsce znajdują się sądy w Szczecinie, Katowicach i Legnicy.

Czas trwania spraw frankowych w sądach na terenie w/w miast nie jest długi. Zależy to jednak od wielu czynników. Duże znaczenie odgrywa doświadczenie sędziów. Większość z nich posiada już ugruntowaną wiedzę dotyczącą konstrukcji umów frankowych i potrafi sprawnie wyłapać zapisy rzutujące na ich nieważność. Oczywiście każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie i generalizacja wszystkich przypadków nie jest możliwa. Wzorce umowne stosowane przez banki zmieniały się na przestrzeni lat, jak i również sytuacja prawna kredytobiorców nie musi być w każdej sprawie analogiczna. Wielu konsumentów zawierało aneksy do swoich umów kredytowych. W niektórych przypadkach doszło do zmiany podmiotowej po ich stronie. Takie „niestandardowe” przypadki mogą skutkować dłuższym oczekiwaniem na rozstrzygniecie sprawy.

Poza czynnikami związanymi wyłącznie z sądem oraz sytuacją prawną kredytobiorcy niewątpliwe znaczenie ma również należyte przygotowanie sprawy. Prawidłowo skonstruowany pozew, który nie zawiera braków formalnych, należycie i w pełni odnosi się do podstawy prawnej roszczenia, a także przyjmuje słuszną argumentację może skutkować rozstrzygnięciem sprawy nawet podczas jednej rozprawy.

Widocznie zauważalna jest tendencja do wzrostu napływu spraw frankowych. Bez odpowiedniego doświadczenia, bogatej wiedzy i odnajdywania się w stale zmieniającym się orzecznictwie obciążenie referatów oraz wydłużenie procedowania może okazać się nieuniknione.

Przykładem sprawności i skuteczności prowadzenia sprawy w Sądzie Okręgowym w Katowicach jest m.in. wyznaczenie rozprawy już na początek kwietnia tego roku, tj. 3 miesiące po złożeniu pozwu. Sukcesem kancelarii jest również wygrana sporu z Getin Noble Bank S.A. Sprawa toczyła się w dwóch instancjach apelacji katowickiej i zakończyła prawomocną wygraną w ciągu roku i 10 miesięcy. W innej sprawie na wyrok w sporze z mBankiem oczekiwaliśmy zaledwie 10 miesięcy.

Sprawnością odznacza się także Sąd Okręgowy w Szczecinie. Pozew złożony w styczniu 2021 r. przeciwko Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu został uwzględniony już w październiku 2021 r. Zatem i w tym przypadku klient oczekiwał jedynie 10 miesięcy na wydanie pozytywnego wyroku. Szybkością cechuje się również Sąd Apelacyjny w Szczecinie. Uzyskanie prawomocnego wyroku trwało jedynie rok i dwa miesiące, przy czym okres ten dotyczy obu instancji (pozwany: Santander Bank Polska S.A.).

Kolejnym i ostatnim sądem charakteryzującym się natychmiastowym rozstrzyganiem spraw frankowych jest Sąd Okręgowy w Legnicy. W naszej sprawie przeciwko Raiffeisen Bank International AG wyrok zapadł już w ciągu dwóch miesięcy od złożenia pozwu, co stanowi niewątpliwy sukces.

ABC Frankowicza #24 Nordea Bank Polska S.A. - specyfika umów, klauzule abuzywne, warunki ugody - 23.03.2022 r.

 

Czy umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habit zawarta z poprzednikiem prawnym banku PKO S.A. zawiera klauzule abuzywne? Czy są podstawy prawne do stwierdzenia nieważności umowy kredytu zawartej z Nordea Bank Polska S.A.?

W przedmiotowym wpisie dokonamy analizy umów zawartych z bankiem Nordea Bank Polska S.A., wskazując na konkretne klauzule abuzywne (tzw. postanowienia niedozwolone), których wyeliminowanie skutkuje nieważnością całej umowy kredytu. W znacznej mierze kredyty te miały formę kredytów denominowanych, a sama umowa była podzielona na Część Szczególną Umowy i Część Ogólną Umowy.

Kwestionowane w postępowaniu sadowym klauzule abuzywne dotyczą zasad ustalania wysokości zarówno salda kredytu jak i poszczególnych rat kapitałowo-odsetkowych. Omawiane postanowienia znajdują się zasadniczo w Części Ogólnej Umowy i mają następującą treść:

1. Klauzule dotyczące wypłaty kredytu:

„W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej, wypłata środków następuje w złotych, w kwocie stanowiącej równowartość wypłacanej kwoty wyrażonej w walucie obcej” (§ 11 ust. 2  Części Ogólnej Umowy),

Do przeliczeń kwot walut uruchamianego kredytu stosuje się kurs kupna waluty obcej według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu wypłaty środków, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych” (§ 11 ust. 3 Części Ogólnej Umowy),

2. Klauzule dotyczące spłaty kredytu:

 „W przypadku kredytu denominowanego w walucie obcej: 1/ Harmonogram spłat kredytu wyrażony jest walucie, w której kredyt jest denominowany 2/ Spłata następuje w złotych w równowartości kwot wyrażonych w walucie obcej, przy czym do przeliczeń wysokości rat kapitałowo-odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dnia spłaty, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych 3/ Do przeliczeń wysokości rat kapitałowo odsetkowych spłacanego kredytu stosuje się kurs sprzedaży danej waluty według Tabeli kursów obowiązującej w Banku w dniu spłaty, w momencie dokonywania przeliczeń kursowych.” (§ 13 ust. 7 pkt 1-3 Części Ogólnej Umowy).

Powyżej wskazane postanowienia stanowią podstawę do stwierdzenia nieważności umowy kredytu. Wadliwość cytowanych zapisów przejawia się w określeniu wysokości kwoty kredytu i rat kapitałowo-odsetkowych w oparciu o kurs CHF ustalany w sposób dowolny przez Bank. Nie wskazano, bowiem przejrzystych mechanizmów, według których Bank będzie wyznaczał kursy na potrzeby waloryzacji. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 11 grudnia 2019 r. sygn. akt: V CSK 382/18 podkreślił, iż „w świetle dotychczasowego orzecznictwa Sądu Najwyższego nie powinno budzić wątpliwości, iż postanowienia (…) Umowy mają charakter niedozwolony, uznaje się bowiem, iż określenie wysokości należności obciążającej konsumenta z odwołaniem do tabel kursów ustalanych jednostronnie przez bank, bez wskazania obiektywnych kryteriów, jest nietransparentne, pozostawia pole do arbitralnego działania banku i w ten sposób obarcza kredytobiorcę nieprzewidywalnym ryzykiem oraz narusza równorzędność stron”.

Co więcej, stosowanie przez Bank mechanizmu polegającego na uzależnieniu wypłaconej kwoty kredytu od kursu kupna, zaś wysokości spłacanych rat od kursu sprzedaży, skutkuje uzyskaniem dodatkowego, ukrytego i nieuzasadnionego wynagrodzenia. Bank bowiem wypłacając kwotę kredytu stosuje niższy kurs kupna, pobierając natomiast raty kredytowe stosuje wyższy kurs sprzedaży.

Rozstrzygnięcia spraw sądowych w sprawach przeciwko PKO BP S.A. jako następcy prawnemu Nordea Bank Polska S.A. kształtują się zdecydowanie na korzyść kredytobiorców. Sądy nie mają wątpliwości, że umowy frankowe Nordea Habit zawierają szereg niedozwolonych postanowień umownych, przez co bank ten masowo przegrywa w postępowaniach sądowych.

Wobec rosnącej liczby pozwów skierowanych przeciwko bankom, a jednocześnie utrzymania przychylnej dla frankowiczów linii orzeczniczej w sądach powszechnych, PKO BP S.A. deklaruje gotowość do zawarcia ugód.  W tym zakresie bank PKO BP S.A. realizuje propozycję KNF, poprzez uznanie kredytu od początku jako kredyt złotówkowy, z zastosowaniem oprocentowania według odpowiedniej stopy WIBOR, powiększonej o historycznie stosowaną dla takich kredytów marżę. Obliczone w taki sposób saldo zostałoby porównane z aktualnym zadłużeniem we frankach, a różnica pomniejszyłaby saldo zadłużenia.

Dysproporcja jednak między korzyściami wynikającymi ze stwierdzenia nieważności umowy, a warunkami proponowanych ugód przemawia jednoznacznie za skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego.

W celu przygotowania analizy umowy zawartej z bankiem Nordea Bank Polska S.A. oraz oszacowania roszczeń zapraszamy do kontaktu pod numerem 608 649 107 lub na adres email: kancelaria@kppp.pl.

ABC Frankowicza #23 Wysoki kurs CHF? Wstrzymaj spłatę rat kredytu - 11.03.2022 r.

Ostatnie tygodnie potwierdziły jak duże mogą być wahania kursu franka szwajcarskiego.

W rozliczeniach bankowych kurs przekroczył granicę 5 zł!  Na początku tego miesiąca kształtował się następująco w przykładowych bankach: Raiffaisen Bank International AG 5,0565 zł, mBank 5,0125 zł, Santander Bank Polska 4,9947 zł. Są to najwyższe kursy CHF w historii i ta tendencja może się utrzymywać w najbliższym czasie. Wpływ na naszą sytuację mają nowe, nieprzewidziane wcześniej okoliczności, takie jak wojna na Ukrainie. Ciężko zatem zakładać kiedy i na jak długo kurs spadnie.

Proszę pamiętać, że wraz ze wzrostem kursu franka wzrasta nie tylko wysokość Państwa raty, ale również saldo zadłużenia, o czym zapomina zresztą spore grono frankowiczów. Dalszy wzrost waluty szwajcarów może doprowadzić do potężnej spirali zadłużenia, która sparaliżuje Państwa budżet domowy lub uniemożliwi sprzedaż kredytowanej nieruchomości.

Dla przykładu rata kredytu udzielonego przez Raiffeisen Bank Polsa S.A. w 2008 r. na kwotę 135 000 zł wynosiła początkowo 765 zł, dzisiaj jest to kwota 1 470 zł! Jest to równoznaczne z wzrostem raty o 92%.

Powyższe powinno zmobilizować kredytobiorców frankowych do podjęcia szybkich działań, czyli złożenia pozwu przeciwko bankowi. Orzecznictwo sądów jest stabilne i korzystne. Istnienie klauzul abuzywnych nie budzi wątpliwości i zdecydowana większość tych wyroków zakłada unieważnienie umowy oraz rozliczenie z bankiem na zasadzie teorii dwóch kondykcji, czyli najkorzystniejszej dla frankowiczów. Należy pamiętać, że rozstrzygnięcie sądowe gwarantuje zdecydowanie wyższe korzyści niż ewentualna ugoda z bankiem.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że jeżeli kapitał kredytu został już spłacony kredytobiorca ma prawo do złożenia w sprawie wniosku o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie spłaty kredytu na czas trwania procesu. W obecnej sytuacji może być to bardzo pomocne, gdyż raty sięgają rekordowo wysokich kwot. Musimy być świadomi tego, że nie każdy Sąd umożliwi nam zawieszenie spłaty kredytu, dlatego warto zwrócić się do kancelarii celem sprawdzenia czy w Państwa sprawie jest taka możliwość.

Podsumowując wskazujemy jednoznacznie, że warto wystąpić przeciwko bankowi do sądu celem dochodzenia swoich roszczeń.

 

ABC Frankowicza #22 Santander Consumer Bank S.A. - czy odwołanie do kursu średniego NBP blokuje proces frankowy? - 25.02.2022 r.

Santander Consumer Bank S.A. był jednym z wielu banków, które miały w swojej ofercie kredyty hipoteczne nominowane do CHF. Były to nietypowe umowy, ponieważ wypłata kredytu następowała po przeliczeniu według kursu ustalanego arbitralnie przez bank, a spłata zgodnie z kursem sprzedaży NBP. Teoretycznie spłata kredytu następowała w oparciu o obiektywny i niezależny kurs NBP, jednak kryteria ustalania kursu wypłaty, a na skutek tego także wysokości zadłużenia, były sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszały interes konsumenta.

Należy mieć na uwadze, że tak jak w przypadku umów frankowych zawartych z innymi podmiotami, tak i w przypadku Santander Consumer Bank S.A. znajdują się niedozwolone postanowienia umowne. Najczęściej możemy się spotkać z klauzulą wypłaty tj. „Kredyt wypłacany jest w złotych polskich przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłacanej kwoty (transzy) na CHF wg kursu kupna walut dla CHF ustalanego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków". Ten pojedynczy zapis jest już wystarczającą przesłanką nieważności kredytu. Nie oznacza to, że jest to jedyna klauzula abuzywna. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 6 czerwca 2019 r. sygn. akt II C 137/17  uznał poniższe klauzule za niewiążące kredytobiorców:

a. § 2 ust. 1 w zakresie objętym brzmieniem "nominowanego do CHF, wg kursu kupna walut dla CHF, obowiązującego w Banku w dniu uruchomienia całości kredytu lub jego poszczególnych transz - w przypadku wypłaty kredytu w transzach",
b. § 3 ust. 2 w zakresie objętym brzmieniem: "przy jednoczesnym przeliczeniu wysokości wypłaconej kwoty (transzy) na CHF wg kursu kupna walut dla CHF ustalonego przez Bank i obowiązującego w Banku w dniu wypłaty środków",
c. § 5 ust. 3 w zakresie objętym brzmieniem: "Wysokość rat kapitałowo - odsetkowych zostanie ustalona po przeliczeniu kwoty wypłaconego kredytu na CHF, stosownie do postanowień niniejszej umowy.",
d. § 5 ust. 4 w zakresie objętym brzmieniem: "w kwocie stanowiącej równowartość CHF",
e. § 5 ust. 5 w zakresie objętym brzmieniem: "Kwota wpłaty raty w złotych przeliczana jest na CHF wg kursu sprzedaży obowiązującego w NBP na dzień przed datą wpływu środków do Banku.",
f. § 8 ust. 2 w zakresie objętym brzmieniem: "w CHF o równowartości",
g. § 11 ust. 4 w zakresie objętym brzmieniem: "kwota wymagalnego zadłużenia z tytułu niniejszej Umowy zostanie przeliczona na PLN według kursu sprzedaży waluty dla CHF z Tabeli kursów NBP obwiązującego w tym dniu";

Często w zapisach umownych również można spotkać się z klauzulą zmiennego oprocentowania, gdzie według przepisu bank miał pełną swobodę co do zmiany jej wysokości. Oczywiście jest to niezgodne z dobrymi obyczajami, zasadą równości stron i pewności obrotu co rażąco narusza interesy powoda. Za Sądem Okręgowym we Wrocławiu należy wskazać, że „rację mają zatem powodowie wskazując, że umowa zawarta z nimi jest – w części jakiej normuje zasady zmiany oprocentowania kredytu – niekonkretna, niejasna i w istocie ma charakter normy blankietowej, która może zostać przez bank swobodnie wypełniona treścią tak co do przesłanek i częstotliwości zmiany oprocentowania, jak i w znacznej mierze co do samych mechanizmów jego ustalania. Pojęcie „zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji nie jest, wbrew temu co wywodził pozwany bank, jasne, jednoznaczne i czytelne”. Zapis umowy nie wskazuje, jakie konkretnie parametry powinny być uwzględniane, i jaka jest ich waga, a także – w jaki sposób kształtują one ostateczną wysokość oprocentowania. Ani umowa, ani żaden z przedstawionych dokumentów nie zawiera żadnej formuły, algorytmu czy wzoru, umożliwiającego odkodowanie mechanizmu ustalania odsetek przez bank; nie sposób też ustalić, z jaką właściwie częstotliwością bank może zmieniać oprocentowanie.

Niestandardowy charakter umów kredytowych Santander Consumer Banku sprawiał, że na początku sądy bardziej skłonne były do wydawania wyroków odfrankowiających niż unieważniających umowy. Tendencja ta uległa już zmianie – sądy coraz częściej unieważniają umowy tego banku, czego przykładem jest wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28.06.2021 r. do sprawy o sygn. akt I C 341/21

Wszystkich kredytobiorców frankowych, którzy zastanawiają się czy warto iść do sądu i walczyć o swoje prawa posiadając umowę z Santander Consumer Bank S.A. zapraszamy do kontaktu pod numerem 608 649 107 lub na adres email: kancelaria@kppp.pl, w celu przygotowania analizy umowy i szacunkowych korzyści w przypadku wygranej.

 

ABC Frankowicza #21 Czy warto powierzyć sprawę „korporacji frankowej”? - 21.02.2022 r.

 

Niniejszym wpisem chcielibyśmy się podzielić zarzutami jakie są formułowane przez byłych klientów dużych „korporacji frankowych”. Klienci ci są rozgoryczeni czasem oczekiwania na sporządzenie pozwu oraz brakiem jakiegokolwiek kontaktu z osobą prowadzącą sprawę. Czy duży podmiot to lepszy podmiot do prowadzenia sprawy frankowej? Zapraszamy do zapoznania się z naszym stanowiskiem.


Pisząc o „korporacji frankowej” mamy na myśli firmy prowadzące działalność gospodarczą charakterystyczną dla dużych podmiotów, tj. w formie spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.


Forma prowadzenia takiej działalności niesie dla klientów dość istotne konsekwencje, bowiem to nie oni, a akcjonariusze lub udziałowcy są priorytetem dla prowadzących kancelarię. Zysk w jak najkrótszym czasie i jak najniższym kosztem, tak aby zadowolić akcjonariuszy, żeby jeszcze może trochę więcej zainwestowali - to jest nadrzędny cel kancelarii w formie spółki akcyjnej. Forma ta doskonale spełnia swoje zadanie dla przedsiębiorców zajmujących się produktami spożywczymi, odzieżowymi, jednak dla klienta poszukującego pomocy w sprawie frankowej może okazać się drogą przez mękę.


Zlecając sprawę korporacji frankowej stajemy się jednym z tysięcy klientów, którzy czekają na sporządzenie pozwu. Musicie być Państwo świadomi, że w trakcie zawierania umowy nie rozmawiacie z radcą prawnym, a z przedstawicielem handlowym, który ma za zadanie sprzedać wam produkt. Nie będzie on sporządzał pozwu w waszej sprawie, nie posiada wiedzy jak przebiega postępowanie frankowe w sądzie, nie zjawi się na rozprawie, zapewne nie wie nawet do którego sądu zostanie skierowana sprawa. Jednak z całą pewnością zapewni was, że sprawa jest „prawie” na 100% wygrana, a firma którą reprezentuje cieszy się ogólnopolską renomą i można jej zaufać. Brzmi znajomo, prawda?


Trudno też przejść do porządku dziennego nad sprzedażą usług prawniczych w formie pakietów, takich jak „Vip”, „Premium” lub „Basic”. Od rodzaju  pakietu zależą tak prozaiczne czynności… jak czas oczekiwania na sporządzenie pozwu. Wszyscy klienci są równi, ale dla nich niektórzy z klientów są… równiejsi.


Brak poczucia stabilności i kontroli nad własną sprawą to jedna z głównych przyczyn rozwiązania umowy z „korporacją frankową”. Klienci nie wiedzą kto prowadzi ich sprawę, kto prowadził, a kto będzie ją prowadzić za 4 miesiące. Rotacja pracowników w dużych podmiotach staje się uciążliwa dla ich klientów, a kontakt z klientem jest z kolei uciążliwością dla pracowników.

 

 

 

Używamy plików cookie do personalizowania treści i reklam, udostępniania funkcji mediów społecznościowych i analizowania naszego ruchu. Udostępniamy również informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, naszym partnerom w mediach społecznościowych, reklamie i analizie. W każdej chwili możesz zmienić to ustawienie w naszym centrum prywatności.
Akceptuję
Nie akceptuję
Polityka prywatności i plików cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Polityka prywatności(obowiązuje od 25 maja 2018)

Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z naszych usług i serwisów było dla Ciebie komfortowe i bezpieczne.  W  związku  z  tym,  przekazujemy  Ci  ważne  informacje  na  temat  tego,  w  jaki  sposób wykorzystywane są dane zbierane podczas Twoich wizyt na naszych stronach internetowych lub podczas korzystania z naszych usług online i offline.

Wiemy, jak ważna jest dla Ciebie prywatność. Każdego dnia dbamy więc o bezpieczeństwo Twoich danych. W Polityce Prywatności, którą Ci przekazujemy, wyjaśniamy, jakie dane gromadzimy, w jakim celu oraz w jaki sposób je przetwarzamy, abyś był pewien, że są u nas bezpieczne.

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli A&M Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 10/10, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000531833, NIP: 8992759636, REGON: 360138260 (dalej również: A&M Inwestycje Sp. z o.o.)

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami na adres mailowy  kontakt@wygrywamyzbankami.pl,   jak   też   przy   pomocy   formularza   kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej https://wygrywamyzbankami.pl/

W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE?

Informacje ogólne

Korzystanie z naszych Serwisów oraz uzyskiwanie informacji o ofercie może wiązać się z potrzebą przekazania nam Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy wyłącznie do celów, o których Cię poinformowaliśmy. Dzięki możliwościom wyboru to Ty decydujesz, jakie dane udostępniasz oraz z jakich danych możemy korzystać.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Dane, które zbieramy przetwarzamy wyłącznie zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych osobowych może być:

 • Twoja zgoda;
 • zawarta między nami umowa (którą jest także świadczenie usług drogą elektroniczną)
 • obowiązek prawny;
 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią.

Przetwarzanie danych na podstawie zgody

Prawną podstawą uprawniającą nas do przetwarzania danych będzie Twoja zgoda, o którą poprosimy. Twoja zgoda  jest  dobrowolna i  możesz  ją  wyrazić,  np.  przez  wpisanie  danych  w  polach  formularzy Serwisów, podczas rozmowy lub spotkania z naszym pracownikiem, poprzez wysłanie do nas zapytania e-mail. Będziemy Cię pytali o zgodę na przetwarzanie, w tym na profilowanie Twoich danych osobowych, w celu dopasowywania naszych ofert oraz treści, reklam i innych usług w Serwisach oraz w Internecie. Jeśli wyrazisz taką zgodę, będziemy także przesyłali Ci telefonicznie (np. poprzez sms lub mms) lub elektronicznie informacje handlowe na temat naszych towarów lub usług.

Przetwarzanie danych na podstawie umowy

Będziemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której jesteś stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.

Obowiązek prawny

W pewnych szczególnych sytuacjach musimy przetwarzać Twoje dane z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych.

Prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez osobę trzecią

Twoje dane będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas lub przez osoby trzecie. Nie będziemy jednak przetwarzać Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy okaże się, że nadrzędny charakter wobec naszych interesów i ww. interesów osoby trzeciej będą miały Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności.

Tym samym informujemy, że na podstawie naszego uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Twoje dane dla celów publikacji nieprofilowanych reklam naszych towarów lub usług, jak też dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych. Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe zbierane automatycznie w Serwisach celem zapewnienia bezpieczeństwa sesji, zapewnienia jakości sesji oraz udostępnienia wszystkich funkcji naszych Serwisów.

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celach analitycznych, co będzie polegało na badaniu i analizie ruchu w naszych Serwisach, prowadzeniu badań rynku i badań opinii. Badania te wykonujemy we własnym zakresie lub zlecamy zewnętrznym firmom badawczym. Wyniki badań mają formę zagregowaną i co do zasady zanonimizowaną.

CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy, wówczas nie podejmiemy działań, których dotyczy ta zgoda. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom trzecim. Odbiorcami Twoich danych mogą być:

 • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
 • podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi analityczne i badania opinii w Internecie, podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe;
 • dostawcy i administratorzy usług IT , w tym m.in. dostawcy systemu CRM, systemu Marketing Automation oraz innych systemów wykorzystywanych przez nas w celu prezentacji ofert lub/i realizacji umowy;
 • inni odbiorcy danych, np. nasi podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, biura rachunkowe, kancelarie prawne, firmy kurierskie, spółki z naszej grupy kapitałowej, biuro rachunkowe, inne;
 • organy publiczne, w tym Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania. Jeśli w związku z wykonaniem zawartej z nami umowy lub w związku z korzystaniem z naszych Serwisów. Jeśli nabędziesz od nas towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez wymagany przez przepisy prawa podatkowego okres przechowywania dokumentów zawierających Twoje dane osobowe oraz do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych wzajemnych roszczeń.

W pozostałym zakresie, za wyjątkiem danych z plików cookies, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia Twojej zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat od czasu Twojej ostatniej aktywności w Serwisach.

Informacje wynikające z plików cookies będą przechowywane w przeglądarce Twego urządzenia końcowego przez okres 1 roku. Możesz także w każdej chwili skasować je samodzielnie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej.

Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami:

mailowo: kontakt@wygrywamyzbankami.pl

korespondencyjnie: A&M Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-413, ul. Gwiaździsta 10/10

Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

Przysługuje Ci:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,które  powoduje  zaprzestanie  przetwarzania  przez  nas  Twoich  danych  w celach marketingu bezpośredniego;
 • od dnia 25 maja 2018 r. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód ku temu;
 • od dnia 25 maja 2018 r. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wycofanie zgody

Aby wykonać swoje uprawnienie do cofnięcia zgody, możesz skorzystać z maila kontaktowego, jaki został podanego w naszych Serwisach. Możesz też skorzystać z danych kontaktowych wskazanych na wstępie niniejszego punktu.

Jeśli przy wejściu na stronę danego Serwisu wyrazisz zgodę na cookies i na profilowanie, wówczas w panelu informacyjnym przy Polityce Prywatności Twoja zgoda zostanie odnotowana automatycznie w specjalnym checkboxie. Checkbox ten będzie wówczas zaznaczony. Jeśli będziesz chciał wycofać swoją zgodę na cookies i na profilowanie możesz to zrobić.

Po wycofaniu zgody drogą mailową prześlemy Ci niezwłocznie potwierdzenie wpływu Twojego oświadczenia o cofnięciu zgody. Informujemy jednak, że z uwagi na złożoność naszych systemów IT, przetworzenie Twojego oświadczenia o wycofaniu zgody może zająć nam do 2 dni roboczych od otrzymania przez Ciebie naszego potwierdzenia.

Jeżeli  uważasz,  że  przetwarzanie  przez  nas  Twoich  danych  osobowych  narusza  przepisy  prawa, możesz po 25 maja 2018 r. wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce będzie nim po 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PROFILOWANIE I TARGETOWANIE

W naszych Serwisach oraz zewnętrznych serwisach reklamowych zamieszczamy reklamy targetowane oraz reklamy profilowane.

Targetowanie polega na określeniu odpowiednich parametrów, które pozwolą dotrzeć do najbardziej interesującej nas grupy odbiorców, przy czym te parametry nie cechują się dużą szczegółowością. Z tego względu możliwe jest targetowanie reklamy w oparciu, np. o wybór medium, czas emisji reklamy, czy kontekst jej emisji.

Profilowanie z kolei to sposób przetwarzania danych osobowych, który polega m.in. na wykorzystywaniu danych osobowych do analizy lub prognozy osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, lokalizacji, zachowania czy przemieszczania się. Stosowanie procesu profilowania umożliwia nam szczegółową personalizację reklam i treści prezentowanych użytkownikowi. Reklamy i treści, jakie Ci wyświetlamy mogą  być  targetowane  lub profilowane,  czyli  kierowane  do  urządzeń  i  przeglądarek  o określonych cechach, wg różnych kryteriów.

Kryteria te to:

 • geolokalizacja: kraj, miasto, województwo;
 • emisja na konkretnych wybranych naszych Serwisach lub/i serwisach zewnętrznych
 • emisja na artykuły o określonej tematyce (przy założeniu że są oznaczone odpowiednimi tagami);
 • informacje techniczne nt. Twojego urządzenia końcowego: rodzaj urządzenia (PC, tablet, smartfon), rodzaj przeglądarki, system operacyjny, język ustawiony w systemie, rodzaj łącza internetowego – ten rodzaj profilowania jest wykorzystywany np. do ograniczania emisji specyficznych formatów lub kreacji reklamowych, które funkcjonują tylko przy określonych warunkach technicznych (np. tylko na PC).

Na potrzeby profilowania treści dokonujemy też podziału użytkowników naszych Serwisów (tj. podziału grup cookie, które ci użytkownicy reprezentują oraz podziału identyfikatorów urządzeń) na segmenty. W takich sytuacjach dokonywane przez nas profilowanie ma bardziej zaawansowany charakter, gdyż dopasowujemy wówczas treści według  zachowania użytkowników w naszych  Serwisach. W takiej sytuacji dokonywane przez nas profilowanie  będzie  się  przejawiało  w  emisji  reklam  naszych  ofert  do  użytkowników,  którzy  są zainteresowani tak sprofilowaną ofertą.

Powyższe  informacje  na  Twój  temat  zbierane  przez  nas  mogą  być  także  wykorzystywane  do profilowania reklam i treści poza Serwisami. Odnosi się to zwłaszcza do tzw. sieci reklamowych, które zbierają i pośredniczą w sprzedaży reklam na serwisach mających różnych właścicieli. Sieci reklamowe zbierają dane o użytkownikach z wszystkich serwisów współpracujących z tymi sieciami i następnie wykorzystują je do wyświetlania reklam jak najlepiej dopasowanych do zainteresowań odbiorców.

DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE?

Cookies są krótkimi informacjami, które nasz Serwis zapisuje na dysku Twojego komputera lub w Twoim urządzeniu mobilnym w postaci plików tekstowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie obliczyć, jak dużym powodzeniem  cieszy się  ten  Serwis.  Stosujemy także  inne  technologie  tego  typu,  tj.  zapis  i  odczyt informacji z localStorage, czyli magazynu danych. Rozpoznajemy Cię, aby dowiedzieć się jakiej informacji potrzebujesz i czego szukasz w naszych Serwisach. Chcemy wiedzieć, które kategorie odwiedzasz częściej niż pozostałe, dzięki czemu możemy uczynić nasze Serwisy ciekawszymi i lepszymi w odbiorze. To Ty dajesz nam wiedzę o tym, w jakim kierunku powinniśmy się rozwijać, jakie są Twoje wymagania, czego brakuje, a wydaje Ci się, że powinno znaleźć się w danym Serwisie. Ponadto pliki cookies i informacje z localStorage wykorzystywane są przez nasze Serwisy do utrzymania  sesji,  a  także  do  tworzenia  statystyk,  badań  i  analiz,  które  pomagają  zrozumieć,  w  jaki sposób  użytkownicy  korzystają  ze  stron  internetowych,  co  umożliwia  ulepszanie  ich  struktury  i zawartości.

Cookies oraz informacje zapisywane w localStorage w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu w Twoim urządzeniu i zapisanych na nim plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące jedynie sposobu i formy korzystania z Serwisów.

Z uwagi na okres przechowywania w ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

Z uwagi na funkcję stosujemy w ramach Serwisu następujące rodzaje plików cookies:

 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisów;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisów;
 • wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisów;
 • funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzisz, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Ci treści reklamowych i ofert bardziej dostosowanych do Twoich zainteresowań.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane i zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym również przez współpracujących z A&M Inwestycje Sp. z o.o.

Dane jakie uzyskujemy za pomocą plików cookies oraz technologii localStorage, identyfikatorów urządzenia mobilnego (ID) – co do zasady - nie pozwalają na Twoją identyfikację. W pewnych jednak przypadkach, zwłaszcza, gdy jesteś użytkownikiem zarejestrowanym istnieje możliwość powiązania z Tobą konkretnych informacji wynikających z cookies, technologii localStorage, identyfikatorów urządzenia mobilnego (ID).

Technologia localStorage pozwala przechowywać podobne do cookies informacje w Twojej przeglądarce, w szczególności w środowiskach, w których technologia cookies nie działa prawidłowo lub działać nie może. Elementy zapisane przy użyciu localStorage – w odróżnieniu do plików cookies – nie mają ograniczenia czasowego, czyli funkcjonują do czasu ich usunięcia na żądanie użytkownika. Akceptowanie plików cookies i technologii localStorage nie jest obowiązkowe do korzystania z Serwisów. Zaznaczamy jednak, że brak akceptacji niektórych plików cookies uniemożliwi poprawne działanie Serwisu w pełnym zakresie.

Zebrane dane, o ile wyrazisz na to zgodę, będziemy wykorzystywali do profilowania oraz do personalizowania treści, reklam i innych usług, jakie są widoczne w naszych Serwisach oraz w Internecie.

Możesz wyrazić zgodę na zapisywanie plików cookies oraz informacji przechowywanych w technologii localStorage na swoim urządzeniu oraz na ich wykorzystywanie w sposób opisany powyżej na dwa sposoby. Jednym z nich jest możliwość wyrażenia zgody w oknie dotyczącym cookies, jakie będzie się pojawiało  przy  wejściu  na  nasze  Serwisy.  Drugim  sposobem  jest  zmiana  ustawień  przeglądarki internetowej, z której korzystasz, tj. ustawienia przeglądarki pozwalające na akceptację cookies oraz technologii localStorage lub, odpowiednio, brak zmiany takich ustawień już istniejących po otrzymaniu informacji jw., co oznacza zgodę na otrzymywanie i wykorzystywanie przez nas ww. technologii w wyżej opisany sposób.

Możesz też w każdej chwili określić możliwość przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies i do informacji przechowywanych w technologii localStorage za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w Twoim urządzeniu.

Abyśmy mogli trwale zapamiętać Twoją decyzję dotyczącą braku zgody na wykorzystywanie przez nas cookies i localSstorage w celach opisanych powyżej, jesteśmy zmuszeni zapisać na Twoim urządzeniu cookie przechowujące taką informację. Jeśli ustawienia Twojego urządzenia na to nie pozwalają, naturalnym zachowaniem będzie każdorazowe pytanie Cię o zgodę.

Aby nie otrzymywać cookies należy skorzystać z opcji przeglądarki internetowej wykorzystywanej do połączenia z Serwisami i wybrać opcję automatycznego odrzucania. Ustawienia te zazwyczaj pozwalają też zarządzać cookies.

Poniżej znajdują się odnośniki do przykładowych, oficjalnych stron internetowych producentów najczęściej używanych przeglądarek internetowych, na których znajduje się informacja o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w wyżej opisanym zakresie:

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

Opera:

https://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Safari:

https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en-GB

Aby nie zezwalać na działanie technologii localStorage należy wyłączyć współpracę przeglądarki z tą technologią, co odbywa się zazwyczaj w analogiczny sposób jak przy rezygnacji z otrzymywania plików cookies.

Dla  wyłączenia  technologii  localStorage  zaleca  się  także  następujące  czynności  w  zależności  od posiadanej przeglądarki:

Internet Explorer:

naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „'Pliki cookie i dane witryn sieci Web'” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.

z głównego menu wybierz Narzędzia -> Opcje internetowe -> zakładka „Zaawansowane” -> w dziale

„Zabezpieczenia” należy odznaczyć „Włącz przechowywanie DOM”.

Mozilla Firefox:

naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „ciasteczka” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.

w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę about:config, a następnie w linii 'dom.storage.enabled' zamienić domyślną wartość 'true' na 'false'.

Chrome:

naciśnięcie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wywoła okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element „Pliki cookie oraz inne dane witryn i wtyczek” dotyczy usunięcia plików cookies oraz zawartości localStorage.

Opera:

z głównego menu wybierz Menu -> Ustawienia -> Usuń prywatne dane. W oknie dialogowym wybierz elementy do usunięcia. Element „Usuń wszystkie pliki cookie” oraz „Wyczyść magazyn stały” spowoduje usunięcie plików cookie, oraz zawartości localStorage.

w miejscu na wpisanie adresu www wpisz komendę opera:config. Linię 'localStorage' ustaw „0” (zero) w polach „Domain Quota Exceeded Handling For localStorage” oraz „Domain Quota For localStorage”.

Safari:

należy wybrać polecenie menu Safari -> Preferencje (naciśnięcie Cmd+), a następnie Prywatność.

w miejscu "Zarządzaj danymi witryn" należy zaznaczyć jedną lub więcej witryn, a następnie kliknąć Usuń lub Usuń wszystko.

Nie odpowiadamy za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach Serwisów. Aby usunąć tymczasowe pliki i ustawienia w Aplikacjach Mobilnych możesz odinstalować daną aplikację i zainstalować ją na nowo albo skorzystać z następujących ustawień systemów operacyjnych:

Android:

Należy wejść w Ustawienia -> Aplikacje -> odszukać daną aplikację i w obrębie tej aplikacji poszukać miejsca, gdzie zarządza się pamięcią i kliknąć komendę „wyczyść pamięć” (może to się to też nazywać pamięcią  podręczną  lub cache)  lub  kliknąć  komendę  „wyczyść  dane  aplikacji”.  Cache  czy  pamięć podręczna oznacza wszystkie dane, które mają przyspieszyć działanie aplikacji, np. pobrane zdjęcia itp. Dane aplikacji to z kolei wszystkie dane i ustawienia (także dane logowania), które w pamięci zostały zapisane.

iOS:

W systemie iOS nie można wyczyścić pamięci podręcznej aplikacji. W takiej sytuacji należy aplikację usunąć i pobrać ją ponownie.

 

OPIS NAJWAŻNIEJSZYCH NARZĘDZI PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH

W  celu  świadczenia  przez  nas  naszych  usług  oraz  ich  ulepszania  i  analizy  posiłkujemy  się  także usługami i narzędziami innych podmiotów. Podmioty te realizują określone przez nas cele, przy czym, w pewnych przypadkach, mogą także przy pomocy danych uzyskanych w naszych Serwisach realizować swoje własne cele i cele ich podmiotów współpracujących.

Poniżej przedstawiamy wybrane informacje na temat niektórych wykorzystywanych przez nas usług i narzędzi, o których powinieneś wiedzieć w zakresie związanym z ochroną Twoich danych osobowych:

Google Analytics

W naszych Serwisach używamy narzędzia Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. („Google”) z siedzibą w USA. Jest to usługa webanalityczna, która jest wykonywana przez Google (Google jest tutaj procesorem) na naszą rzecz przy wykorzystaniu plików cookies. Informacje wytworzone przez pliki cookie na temat Twojego korzystania z Serwisu, których opis znajdziesz tu: https://policies.google.com/privacy?hl=pl , są przekazywane i zapisywane na serwerze Google w USA. W naszych serwisach aktywowano anonimizację adresów IP, która powoduje wcześniejsze skrócenie adresów  IP  użytkowników  Google  w  państwach  członkowskich  Unii  Europejskiej  lub  w  innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko wyjątkowo przekazywany będzie pełny adres IP do serwera Google w USA i tam skracany. Anonimizacja następuje bezpośrednio po odebraniu danych, jeszcze przed ich zapisaniem. Na nasze zlecenie Google będzie wykorzystywał pozyskane informacje w celu weryfikacji korzystania przez Ciebie z naszych usług, tworzenia  raportów  o  ich  funkcjonalności  i  w  celu  świadczenia  dodatkowych  usług  na  naszą  rzecz związanych z korzystaniem z usług cyfrowych lub Internetu, w szczególności raportów Google Analytics dotyczących świadczonych usług według kryteriów demograficznych i zainteresowań. Adres IP przekazywany przez twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie połączony z innymi danymi Google.

Informujemy, że możesz zapobiec zapisywaniu danych, które zostały pozyskane przy pomocy cookie oraz danych (w tym również adres IP) związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Google, jak  również  zapobiec  przetwarzaniu  takich  danych  przez Google  poprzez pobranie  i  zainstalowanie dostępnej pod następującym linkiem wtyczki przeglądarki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Śledzenie konwersji i tag remarketingowy Google Ads

Do  mierzenia  skuteczności  reklamowania  naszych  Serwisów  za  pośrednictwem  platformy  Google Ads oraz optymalizacji pojawiających się tam naszych reklam wykorzystujemy śledzenie konwersji i remarketing. Są to narzędzia, dzięki którym dowiadujemy się, co się stało po interakcji Klienta z reklamą

Czy  zakończył  działanie,  które  określiliśmy  jako  wartościowe.  To  pozwala  nam  optymalizować prowadzone przez nas w obrębie platformy Google Ads działania promocyjne. Z użyciem narzędzi:

 • widzimy, jakie słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie najskuteczniej przyciągają wartościowe działania klientów,
 • znamy swój zwrot z inwestycji (ROI) w reklamę i podejmujemy przemyślane decyzje związane z wydatkami na reklamy,
 • automatycznie optymalizujemy prowadzone kampanie pod kątem naszych celów biznesowych,
 • widzimy, ilu klientów wchodzi w interakcję z naszymi reklamami na jednym urządzeniu lub w przeglądarce, a dokonuje konwersji na innym,
 • możemy wyświetlać reklamy Ads osobom, które odwiedziły nasze witryny. Informacje o danych przetwarzanych przez Google znajdziesz tutaj:

https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl

https://support.google.com/google-ads/answer/93148?hl=pl&ref_topic=3119146

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Ofertowane przez nas usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia. Z tych względów informujemy, że jeśli dowiemy się, że bez zgody opiekunów prawnych przetwarzamy dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia wówczas podejmiemy odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych  danych.  Nie przetwarzamy świadomie danych  osobowych  dzieci poniżej  16 roku ich  życia  bez ważnej zgody ich opiekunów prawnych.

Reklamodawcy

W trakcie organizowanych przez nas kampanii reklamowych pewne Twoje dane mogą pozyskać nasi reklamodawcy. Są to z reguły dane zebrane przy pomocy plików cookies i im podobnych technologii, które służą do oceny skuteczności danej kampanii reklamowej.

BEZPIECZEŃSTWO

Dbamy o bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem, przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą. Pamiętaj jednak, że żaden sposób przesyłania danych przez Internet i żaden sposób elektronicznego lub fizycznego przechowywania nie jest jednak całkowicie bezpieczny.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Rozwijamy się dynamicznie, dlatego nasza oferta będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości będziemy mogli lub będziemy musieli, wprowadzać modyfikacje w niniejszej Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach Serwisów wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o tej zmianie poprzez jej umieszczenie w danym Serwisie.

Z powyższych względów zalecamy okresowe przeglądanie Polityki Prywatności, przy czym o zmianie Polityki  Prywatności  od  czasu  jej  ostatniego  przeglądania  można  się  dowiedzieć  się,  sprawdzając informację o dacie rozpoczęcia jej obowiązywania, która znajduje się na początku niniejszego dokumentu.

Save settings
Cookies settings